Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
space
/'speis/
Jump to user comments
danh từ
 • không gian, không trung, khoảng không
 • khoảng, chỗ
  • to take up too much space
   choán mất nhiều chỗ
  • the wide open space
   những vùng rộng mênh mông
 • khoảng cách
  • space between the rows
   khoảng cách giữa các hàng
 • (ngành in) khoảng cách chữ; phiến cách chữ
ngoại động từ
 • đặt cách nhau, để cách nhau, dàn theo từng chặng
  • tables are spaced one metre apart
   bàn được đặt cách nhau một mét
nội động từ
 • để cách (ở máy chữ)
IDIOMS
 • to space out (in)
  • để cách nhiều hơn; để cách rộng hơn
Related search result for "space"
Comments and discussion on the word "space"