Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
division
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự chia, sự phân, sự phân chia
  • La division du pays en provinces
   sự chia nước thành tỉnh
  • Division cellulaire
   sự phân chia tế bào
  • Division du travail
   sự phân công lao động
  • Division du pouvoir
   sự phân quyền
 • vạch (phân) chia
  • Tracer des divisions sur une règle
   kẻ vạch chia trên một cái thước
 • phần đã chia, phần; ngăn; ngành; đơn vị
  • Les divisions d'une boîte
   (từ hiếm, nghĩa ít dùng) các ngăn của một hộp
  • Les divisions d'un ouvrage
   các phần của một tác phẩm
  • Les divisions de la science
   các ngành khoa học
  • Division administrative
   đơn vị hành chính
 • (quân sự) sư đoàn
 • (ngôn ngữ nhà trường) nhóm học trò (cùng trình độ hoặc cùng tầm cao trong cùng một lớp)
 • sự chia rẽ; mối chia rẽ
  • Semer la division
   gieo rắc chia rẽ
Related search result for "division"
Comments and discussion on the word "division"