Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
dominion
/də'minjən/
Jump to user comments
danh từ
 • quyền, quyền thế, quyền lực, quyền thống trị, quyền chi phối
  • to be under the dominion of...
   dưới quyền của..., dưới quyền thống trị của...
  • to hold dominion over...
   thống trị... đặt... dưới quyền, bắt... phải lệ thuộc
 • lãnh địa (phong kiến)
 • lãnh thổ tự trị, nước tự trị; thuộc địa
  • the Portuguese dominions
   những thuộc địa Bồ-đào-nha
  • Dominion of Canada
   nước tự trị Ca-na-đa (tự trị từ sau 1867)
 • (pháp lý) quyền chiếm hữu
Related search result for "dominion"
Comments and discussion on the word "dominion"