Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
draper
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho lên tuyết dạ, lấy tuyết dạ
  • Draper une étoffe de laine
   lấy tuyết dạ cho một tấm vải len
 • phủ vải xếp nếp
 • xếp nếp
  • Draper les rideaux
   xếp nếp những bức màn
 • khoác cho, choàng cho
  • Ils sont drapés dans leurs manteaux
   họ choàng áo khoác
 • (từ cũ nghĩa cũ, thân mật) chế giễu
nội động từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) mặc quần áo tang, để tang
  • Le roi drape pour un an
   nhà vua để tang một năm
Related search result for "draper"
Comments and discussion on the word "draper"