Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
earth
/ə:θ/
Jump to user comments
danh từ
 • đất, đất liền, mặt đất (đối lại với trời); quả đất
 • (hoá học) đất
  • rare earths
   đất hiếm
 • hang (cáo, chồn...)
  • to go to earth
   chui vào tận hang
 • trần gian, cõi tục (đối với thiên đường, địa ngục)
IDIOMS
 • to come back to earth
  • thôi mơ tưởng mà trở về thực tế
 • to move heaven and earth
  • (xem) move
ngoại động từ
 • vun (cây); lấp đất (hạt giống)
 • đuổi (cáo...) vào hang
nội động từ
 • chạy vào hang (cáo...)
 • điện đặt dây đất, nối với đất
Related search result for "earth"
Comments and discussion on the word "earth"