Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
world
/wə:ld/
Jump to user comments
danh từ
 • thế giới, hoàn cầu, địa cầu
  • to go round the world
   đi vòng quanh thế giới
  • all over the world
   khắp thế giới
 • vũ trụ, vạn vật
  • since the beginning of the world
   từ buổi sơ khai của vũ trụ, từ khi khai thiên lập địa
 • thế gian, trần tục, cõi trần gian, thế giới
  • to be brought into the world
   sinh ra đời
  • in this world
   ở cõi trần gian này
 • thiên hạ, nhân loại, mọi người
  • all the world has heard of it
   thiên hạ ai người ta cũng biết cái đó
 • cuộc đời, việc đời; xã hội, cuộc sống xã hội
  • a man of the world
   một người lịch duyệt từng trải
  • to know nothing of the world
   không biết tí gì việc đời
  • as the world goes
   thời buổi này, cứ thời thế này; thói đời này
 • giới
  • in the world of letters; in the literary world
   trong giới văn học
  • the sporting world
   giới thể thao
  • the vegetable world
   giới thực vật
 • nhiều, một số lớn ((thường) a world of)
  • a world of meaning
   nhiều ý nghĩa
  • a world of letters
   một đống thư
  • a world of trouble
   nhiều điều phiền phức
IDIOMS
 • to be all the world to
  • là tất cả
   • he was all the world to his mother
    đối với mẹ nó thì nó là tất cả
 • to carry the world before one
  • thành công hoàn toàn và nhanh chóng
 • for all the world
  • (xem) for
 • for the world
  • không vì bất cứ lý do gì, không đời nào
   • I would not do it for the world
    không đời nào tôi làm cái đó
 • to the world
  • (từ lóng) hết sức, rất mực
   • drunk to the world
    say bí tỉ
   • tired to the world
    mệt nhoài
   • dead to the world
    chết giấc; say bí tỉ
 • to take the world as it is
  • đời thế nào thì phải theo thế
 • top of the world
  • (từ lóng) không chê vào đâu được, tuyệt diệu
 • world without end
  • vĩnh viễn
 • the world, the flesh and the devil
  • mọi cái cám dỗ con người
 • would give the world for something
  • (xem) give
Related search result for "world"
Comments and discussion on the word "world"