Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
encased
Jump to user comments
Adjective
  • được che phủ, hay bao bọc, bảo vệ bởi thùng, hộp, túi; như là được cho vào hộp, thùng, túi
Related words
Related search result for "encased"
Comments and discussion on the word "encased"