Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
facing
/'feisiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đương đầu (với một tình thế)
 • sự lật (quân bài)
 • sự quay (về một hướng)
 • (số nhiều) cổ áo màu; cửa tay màu (của quân phục)
 • sự phủ lên mặt ngoài, sự tráng lên mặt ngoài
 • khả năng; sự thông thạo
  • to put somebody through his facings
   thử khả năng của ai
  • to go through one's facing
   qua sự kiểm tra về khả năng
 • (quân sự), (số nhiều) động tác quay
Related words
Related search result for "facing"
Comments and discussion on the word "facing"