Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
farmer
/'fɑ:mə/
Jump to user comments
danh từ
  • người tá điền; người nông dân
  • người chủ trại
Related search result for "farmer"
Comments and discussion on the word "farmer"