Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fausser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm sai đi
  • Fausser la réalité
   làm sai sự thực vật học đi
 • làm vênh, làm méo
  • Fausser une règle
   làm vênh cái thước
 • xuyên tạc
  • Fausser le sens de la loi
   xuyên tạc ý nghĩa luật pháp
 • làm sai lệch
  • Fausser le jugement
   làm sai lệch sự phán đoán
  • fausser compagnie xem compagnie
Related words
Related search result for "fausser"
Comments and discussion on the word "fausser"