Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
ferret
/'ferit/
Jump to user comments
danh từ
 • dây lụa, dây vải; dải lụa, dải vải
 • (động vật học) chồn sương, chồn furô
 • người tìm kiếm, người mật thám
nội động từ
 • đi săn bằng chồn sương
  • to go ferreting
   đi săn bằng chồn sương
 • tìm kiếm, tìm bới, lục lọi
ngoại động từ
 • săn (thỏ) bằng chồn sương
 • (+ out) truy tầm (hung thủ...); khám phá (bí mật...)
Related words
Related search result for "ferret"
Comments and discussion on the word "ferret"