Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
fort
/fɔ:t/
Jump to user comments
danh từ, (quân sự)
  • pháo đài, công sự
  • vị trí phòng thủ
IDIOMS
  • to hold the fort
    • phòng ngự, cố thủ
    • duy trì tình trạng sãn c
Related words
Related search result for "fort"
Comments and discussion on the word "fort"