Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
first-class
/'fə:st'klɑ:s/
Jump to user comments
danh từ
 • nhóm người hơn hẳn mọi người
 • số vật tốt hơn cả
 • hạng nhất (xe lửa...)
 • hạng giỏi nhất, hàng giỏi nhất (trong kỳ thi)
tính từ
 • loại một, loại nhất
  • a first-class hotel
   khách sạn loại nhất
phó từ
 • bằng vé hạng nhất
  • to reavel first-class
   đi vé hạng nhất
Related words
Related search result for "first-class"
Comments and discussion on the word "first-class"