Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
flair
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tài đánh hơi, sự thính mũi
  • Les chiens ont un flair subtil
   chó có tài đánh hơi giỏi
 • (nghĩa bóng) sự tinh ý, sự nhạy bén
  • Avoir du flair
   tinh ý
  • Flair politique
   sự nhạy bén về chính trị
Related search result for "flair"
Comments and discussion on the word "flair"