Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
floating
/floating/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nổi
 • sự thả trôi (bè gỗ)
 • sự hạ thuỷ (tài thuỷ)
 • (thương nghiệp) sự khai trương; sự khởi công
tính từ
 • nổi
 • để bơi
 • thay đổi
  • floating population
   số dân thay đổi lên xuống
 • (thương nghiệp) động (nợ); luân chuyển (vốn)
  • floating capital
   vốn luân chuyển
 • (y học) di động
  • floating kidney
   thận di dộng
Related words
Related search result for "floating"
Comments and discussion on the word "floating"