Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fluide
Jump to user comments
tính từ
 • lỏng
  • Huile très fluide
   đầu rất lỏng
  • Corps fluide
   chất lỏng, chất lưu
 • (nghĩa bóng) thay đổi khó nắm
danh từ giống đực
 • chất lỏng, chất lưu
 • ảnh hưởng huyền bí
Related words
Related search result for "fluide"
Comments and discussion on the word "fluide"