Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fun
/fʌn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vui đùa, sự vui thích; trò vui đùa
  • to be fond of fun
   thích vui đùa
  • he is great (good) fun
   anh ta vui thích, anh ta vui đùa
IDIOMS
 • like fun
  • mạnh mẽ; rất nhanh
  • nhiều lần
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chắc chắn là không; không một chút nào; đáng ngờ lắm
 • to make fun of
  • (xem) make
 • to poke fun at somebody
  • (xem) poke
 • to say something for (in) fun
  • nói đùa
 • what fun!
  • thật là vui thú!
nội động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) đùa, nói đùa đùa cợt
Related words
Comments and discussion on the word "fun"