Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
habit
/'hæbit/
Jump to user comments
danh từ
 • thói quen, tập quán
  • to be in the habit of...
   có thói quen...
  • to fall into a habit
   nhiễm một thói quen
  • to break of a habit
   bỏ một thói quen
 • thể chất, tạng người; vóc người
  • a man of corpulent habit
   người vóc đẫy đà
 • tính khí, tính tình
  • a habit of mind
   tính tình, tính khí
 • (sinh vật học) cách mọc; cách phát triển
 • bộ quần áo đi ngựa (của đàn bà) ((cũng) riding habit)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) áo (chủ yếu là của thầy tu)
ngoại động từ
 • mặc quần áo cho
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ở, cư trú tại (một nơi nào)
Related words
Related search result for "habit"
Comments and discussion on the word "habit"