Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
habit
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • áo lễ, áo đuôi tôm
 • áo
  • Habit de prêtre
   áo thầy tu
  • Habit militaire
   áo lính
 • (số nhiều) quần áo, y phục
  • Habits de deuil
   quần áo tang
  • habit vert
   áo viện sĩ (Viện Hàn lâm Pháp)
  • l'habit ne fait pas le moine
   đừng trông mặt mà bắt hình dong
  • prendre l'habit
   đi tu, xuất gia
  • prise d'habit
   lễ xuất gia
Related search result for "habit"
Comments and discussion on the word "habit"