Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
use
/ju:s/
Jump to user comments
danh từ
 • sự dùng; cách dùng
  • to put to use
   đưa ra dùng
  • in common use
   thường dùng
  • in use
   được dùng, thông dụng
  • out of use
   không dùng nữa
 • quyền dùng, quyền sử dụng
  • to have the use of something
   được quyền dùng cái gì
 • năng lực sử dụng
  • to lose the use of one's eyes
   mất năng lực sử dụng con mắt
 • thói quen, tập quán
  • in these cases use is the best guide
   trong những trường hợp này theo thói quen là tốt nhất
 • sự có ích; ích lợi
  • to be of use for
   có ích cho, dùng được cho
  • to have no further use for
   không dùng làm gì nữa, không cần đến nữa
 • (tôn giáo) lễ nghi
 • (pháp lý) quyền hoa lợi
ngoại động từ
 • dùng, sử dụng
  • to use something
   dùng vật gì
  • to be used for
   được dùng để
 • dùng, áp dụng, lợi dụng
  • to use every means
   dùng đủ mọi cách
  • to use one's opportunities
   lợi dụng c hội
  • to use someone
   lợi dụng ai
 • tiêu dùng, tiêu thụ
  • to use up all one's provisions
   dùng hết lưng ăn để dành
 • đối xử, đối đ i, ăn ở
  • use others as you would have them use you
   h y đối xử người khác như mình muốn họ đối xử với mình
 • (chỉ thời quá khứ) trước kia có thói quen, trước kia hay
  • it used to be said that
   trước kia người ta thường nói rằng
  • there used to be a house here
   trước kia ở đây có một ngôi nhà
  • he usedn't to drink; (mỹ) he didn't use to drink
   trước kia nó không quen uống rượu
IDIOMS
 • to use up
  • dùng cho đến hết tiệt
  • tận dụng (những cái còn thừa)
  • dùng cho đến kiệt sức (người, ngựa)
Related search result for "use"
Comments and discussion on the word "use"