Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
habitation
/,hæbi'teiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự ở, sự cư trú
    • fit for habitation
      có thể ở được
  • nhà ở, nơi cứ trú
Related search result for "habitation"
Comments and discussion on the word "habitation"