Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
home
/houm/
Jump to user comments
danh từ
 • nhà, chỗ ở
  • to have neither hearth nor home
   không cửa không nhà
  • to be at home
   ở nhà
  • not at home
   không có nhà; không tiếp khách
 • nhà, gia đình, tổ ấm
  • there's no place like home
   không đâu bằng ở nhà mình
  • make yourself at home
   xin anh cứ tự nhiên như ở nhà
  • the pleasures of home
   thú vui gia đình
 • quê hương, tổ quốc, nơi chôn nhau cắt rún, nước nhà
  • an exile from home
   một người bị đày xa quê hương
 • chỗ sinh sống (sinh vật)
 • nhà (hộ sinh...), viện (cứu tế, dưỡng lão...), trại (mồ côi...)
  • convalescent home
   trại điều dưỡng
  • arphan's home
   trại mồ côi
  • lying in home
   nhà hộ sinh
 • đích (của một số trò chơi)
IDIOMS
 • to be (feel) quite at home
  • cảm thấy hết sức thoải mái tự nhiên như ở nhà; không cảm thấy bị lạc lõng
 • to be quite at home on (in, with) a subject
  • thành thạo (thông thạo, quen thuộc, biết rõ) một vấn đề
 • a home from home
  • một nơi mình cảm thấy ấm cúng như gia đình mình
 • home is home, be it ever so homely
  • ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
 • one's last (long) home
  • nấm mồ, nơi an nghỉ cuối cùng
tính từ
 • (thuộc) gia đình, ở gia đình, ở nhà
  • home life
   đời sống gia đình
  • for home use
   để dùng trong nhà
 • (thuộc) nước nhà, ở trong nước, nội
  • Home Office
   bộ nội vụ
  • home trade
   bộ nội thương
  • home market
   thị trường trong nước
 • địa phương
  • a home team
   đội địa phương (đấu ở sân nhà với một đội ở nơi khác đến)
 • ở gần nhà
IDIOMS
 • Home Counties
  • những hạt ở gần Luân-ddôn
  • trúng đích, trúng; (nghĩa bóng) chạm nọc
   • a question
    một câu hỏi trúng vào vấn đề
   • a home truth
    sự thật chua xót chạm nọc ai
phó từ
 • về nhà, trở về nhà, đến nhà, ở nhà
  • to go home
   về nhà
  • to see somebody home
   đưa ai về nhà
  • he is home
   anh ta đã về đến nhà; anh ta đã ở nhà
 • về nước, hồi hương, về quê hương
  • to send someone home
   cho ai hồi hương
 • trúng, trúng địch; (bóng) chạm nọc, trúng tim đen
  • to strike home
   đánh trúng đích, đánh trúng chỗ yếu; chạm đúng nọc
 • đến cùng
  • to drive a nail home
   đóng đinh sâu hẳn vào, đóng ngập đầu đinh
IDIOMS
 • to bring charge (a crime) home to somebody
  • vạch tội của ai, tuyên bố ai có tội
 • to bring home to
  • (xem) bring
 • to come home
  • (xem) come
 • nothing to write home about
  • tầm thường, không có gì đặc biệt, không có gì hay ho thích thú
nội động từ
 • trở về nhà, trở về quê hương (người, chim bồ câu đưa thư...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có nhà, có gia đình
ngoại động từ
 • cho về nhà, cho hồi hương; đưa về nhà
 • tạo cho (ai...) một căn nhà, tạo một tổ ấm
Related search result for "home"
Comments and discussion on the word "home"