Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
hilloa
/hi'lou/ Cách viết khác : (hilloa) /hi'lou/
Jump to user comments
thán từ
  • này!, này ông ơi!, này bà ơi!...
  • chà!, trời ơi (ngạc nhiên)
Related search result for "hilloa"
Comments and discussion on the word "hilloa"