Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
honte
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự xấu hổ, sự hổ thẹn; điều xấu hổ, điều hổ thẹn
  • Avoir honte d'avoir menti
   xấu hổ vì đã nói dối
 • điều sỉ nhục, điều nhục nhã, mối nhơ nhuốc
  • Être la honte des siens
   là mối nhơ nhuốc cho gia đình
  • C'est une honte
   thật là nhục nhã
  • avoir toute honte bue; perdre toute honte
   vô liêm sỉ, không biết xấu hổ
  • courte honte
   xem court
  • faire honte à
   làm xấu hổ
  • Faire honte à ses parents
   làm xấu hổ cha mẹ
  • Cet écolier fait honte à tous les autres
   cậu học trò này vượt hẳn các cậu khác
  • faire honte de
   chê trách
  • Faire honte à un écolier de sa paresse
   chê trách tính lười của một học sinh
  • fausse honte; mauvaise honte
   sự xấu hổ không đáng
  • honte à
   đáng thẹn cho
  • ne pouvoir digérer sa honte
   xấu hổ quá
Related words
Related search result for "honte"
Comments and discussion on the word "honte"