Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hula
/'hu:lə/
Jump to user comments
danh từ
  • vũ điệu hula (của các cô gái Ha-oai) ((cũng) hula-hula)
Related words
Related search result for "hula"
Comments and discussion on the word "hula"