Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hail
/heil/
Jump to user comments
danh từ
 • mưa đá
 • loạt, tràng dồn dập (như mưa); trận tới tấp
  • a hail of questions
   một loạt câu hỏi dồn dập
  • a hail of bullets
   một trận mưa đạn
nội động từ
 • mưa đá
  • it hails
   trời mưa đá
 • đổ dồn (như mưa đá), trút xuống (như mưa đá), giáng xuống (như mưa)
ngoại động từ
 • trút xuống (như mưa), giáng xuống (như mưa), đổ dồn xuống
  • to hail down blows on someone
   đấm ai túi bụi
  • to hail curses on someone
   chửi ai như tát nước vào mặt
danh từ
 • lời chào
 • lời gọi, lời réo
  • within hail
   gần gọi nghe thấy được
  • out of hail
   ở xa gọi không nghe thấy được
ngoại động từ
 • chào
 • hoan hô, hoan nghênh
  • the crowd hailed the combatants of the liberation forces
   quần chúng hoan hô các chiến sĩ của lực lượng giải phóng
 • gọi, réo, hò (đò...)
nội động từ ((thường) + from)
 • tới (từ đâu)
  • a ship hailing drom Shanghai
   một chuyến tàu từ Thượng-hải tới
thán từ
 • chào!
Related words
Related search result for "hail"
Comments and discussion on the word "hail"