Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
haul
/hɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • sự kéo mạnh; đoạn đường kéo
  • a long haul
   sự kéo trên một đoạn đường dài
 • (ngành mỏ) sự đẩy goòng
 • sự chuyên chở hàng (bằng xe vận tải); khối lượng chuyên chở
 • (nghĩa bóng) mẻ lưới; món lâi, món kiếm được, mẻ vớ được
  • a good haul of fish
   một mẻ lưới đầy cá
ngoại động từ
 • kéo mạnh, lôi mạnh
 • (ngành mỏ) đẩy (goòng than)
 • chuyên chở (hàng hoá... bằng xe vận tải)
 • (hàng hải) đổi hướng đi (của tàu)
nội động từ
 • (+ at, upon) kéo mạnh, lôi mạnh
  • to haul at a rope
   kéo mạnh cái dây thừng
 • (ngành mỏ) đẩy (goòng than)
 • (hàng hải) xoay hướng
  • to haul upon the wind
   xoay hướng đi theo chiều gió
 • đổi chiều (gió)
  • the wind hauls from north to west
   gió đổi chiều từ bắc sang tây
IDIOMS
 • to haul off
  • (hàng hải) xoay hướng, chuyển hướng tàu
  • rút lui
  • (thông tục) rút tay về trước khi đánh trúng, chuẩn bị đấm
 • to haul down one's flag
  • đầu hàng
 • to haul somebody over the coals
  • (xem) coal
Related words
Related search result for "haul"
Comments and discussion on the word "haul"