Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
heel
/hi:l/
Jump to user comments
danh từ
 • gót chân
 • gót móng (ngựa...); (số nhiều) chân sau (loài thú bốn chân)
 • gót (giày, bít tất)
 • đầu cán vĩ (đàn viôlông); đầu cong (của gậy đánh gôn)
 • (hàng hải) đuôi sống tàu; chân cột buồm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồ đê tiện, kẻ đáng khinh
IDIOMS
 • Achilles' heel
  • gót A-sin, điểm dễ bị tổn thương
 • at somebody's heel
 • at (on, upon) somebody's heels
  • theo sát gót ai
 • to be carried with the heels foremost
  • đã cho vào sáu tấm đem đi
 • to come to heel
  • lẽo đẽo theo sau chủ (chó)
 • to come (follow) upon the heels of somebody
  • theo sát gót ai
 • to cool (kick) one's heels
  • đứng chờ mỏi gối
 • to be down at heel(s)
  • (xem) down
 • to fling (pick) up one's heels
 • to show a clean pair of heels
 • to take to one's heels
  • vắt chân lên cỏ mà chạy; bỏ chạy
 • to gets (have) the heels of somebody
 • to show the heels to somebody
  • chạy vượt ai, chạy nhanh hơn ai
 • hairy about (at, in) the heel
  • (xem) hairy
 • head over heels
 • heels over head
  • lộn tùng phèo
 • the iron heel
  • gót sắt; sự áp chế tàn bạo
 • to kick up one's heels
  • chết
  • (từ lóng) nhảy cỡn lên
 • to lay (clap, set) somebody by the heels
  • bắt bỏ tù ai, bắt giam ai; giam hãm ai
 • out at heels
  • rách gót (bít tất)
  • đi bít tất rách gót; ăn mặc nghèo nàn rách rưới
 • to turn on one's heels
  • (xem) turn
 • to turn up one's heels
  • chết
 • under heel
  • bị giày xéo, sống dưới gót giày
ngoại động từ
 • đóng (gót giày); đan gót (bít tất)
 • theo sát gót
 • (thể dục,thể thao) ((thường) + out) đá gót (để đẩy quả bóng ra khỏi chỗ đang xô lấn)
 • (thể dục,thể thao) đánh bằng đầu cong của gậy (đánh gôn)
nội động từ
 • giậm gót chân (khi nhảy múa)
nội động từ
 • (hàng hải) sự nghiêng đi (tàu thuỷ)
Related words
Related search result for "heel"
Comments and discussion on the word "heel"