Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
impromptu
/im'prɔmptju:/
Jump to user comments
danh từ
 • bài nói ứng khẩu, bài thơ ứng khẩu; lời nói cương (trên sân khấu)
 • (âm nhạc) khúc tức hứng
tính từ & phó từ
 • không chuẩn bị trước, ứng khẩu
  • an impromptu speech
   bài nói ứng khẩu
  • to answers impromptu
   trả lời ứng khẩu
Comments and discussion on the word "impromptu"