Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ad-lib
/æd'lib/
Jump to user comments
nội động từ
  • (thông tục) ứng khẩu, cương
ngoại động từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nói thêm, cương thêm (lời không có trong bản kịch); hát thêm, chơi thêm (nhạc không có trong bản nhạc)
Comments and discussion on the word "ad-lib"