Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
indeed
/in'di:d/
Jump to user comments
phó từ
 • thực vậy, thực mà, quả thực, thực lại là
  • I was indeed very glad to hear the news
   tôi quả thực rất vui mừng khi nghe tin ấy
  • thank you very much indeed
   thực rất cảm ơn ông
  • he is, indeed a clever man
   anh ta quả thực là một người thông minh
  • yes, indeed!
   có, thực mà indeed
  • no, indeed!
   không, thực mà!
  • this seeming reason for sorrow is indeed one for joy
   cái có vẻ là lý do làm cho buồn thì thực lại là một lý do làm cho vui
 • thực vậy ư, thế à, vậy à, thế
  • he spoke to me about you indeed - Oh, indeed!
   ông ta nói với tôi về anh ồ, thực vậy ư!
  • who is this Mr. Smith? - who is he indeed?
   ông Xmít này là ai đây? ừ, ông ấy là ai thế?
Related search result for "indeed"
Comments and discussion on the word "indeed"