Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
injection
/in'dʤekʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự tiêm
  • chất tiêm, thuốc tiêm
  • mũi tiêm, phát tiêm
  • (kỹ thuật) sự phun
  • (toán học) phép nội xạ
Related words
Related search result for "injection"
Comments and discussion on the word "injection"