Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
inkling
/'iɳkliɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • lời gợi ý xa xôi
  • sự hiểu biết qua loa; ý niệm mơ hồ
  • sự nghi nghi hoặc hoặc
Related words
Related search result for "inkling"
Comments and discussion on the word "inkling"