Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
juncture
/'dʤʌɳktʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nối liền
 • chỗ nối; điểm gặp nhau
 • tình hình, sự việc; thời cơ
  • at this juncture
   vào lúc này, trong tình hình này
  • at a critical juncture
   vào lúc gay go
 • (kỹ thuật) mối hàn, mối nối, mối ghép
Related search result for "juncture"
Comments and discussion on the word "juncture"