Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
occasion
/ə'keiʤn/
Jump to user comments
danh từ
 • dịp, cơ hội
  • to profit by the occasion
   nắm lấy cơ hội, nhân dịp
 • duyên cớ, lý do trực tiếp, lý do ngẫu nhiên
  • you have no occasion to be angry
   anh chẳng có duyên cớ gì để cáu giận cả
 • (từ cổ,nghĩa cổ) công việc, công chuyện
IDIOMS
 • to rise to the occasion
  • tỏ ra có khả năng ứng đối với tình hình
 • to take an occasion to do something
  • nhân một cơ hội làm một việc gì
 • to take occasion by the forelock
  • (xem) forelock
ngoại động từ
 • gây ra, sinh ra, là nguyên cớ
 • xui, xui khiến
  • to occasion someone to do something
   xui ai làm việc gì
Related search result for "occasion"
Comments and discussion on the word "occasion"