Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
join
/dʤɔin/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nối lại, chắp, ghép, buộc (cái nọ vào cái kia)
 • nối liền
  • the road joins the two cities
   con đường nối liền hai thành phố
 • thắt chặt, hợp nhất, kết hợp, liên hiệp; kết giao, kết thân
  • to join forces with
   hợp lực với
  • to join two persons in marriage
   kết thân hai người trong mối tình vợ chồng
 • gia nhập, nhập vào, vào
  • to join a party
   gia nhập một đảng
  • to join the army
   vào quân đội, nhập ngũ
 • tiếp với, gặp; đổ vào (con sông)
  • where the foot-path joins the main road
   ở nơi mà con đường nhỏ nối với con đường cái
  • where the Luoc river joins the Red river
   ở nơi mà sông Luộc đổ vào sông Hồng
 • đi theo, đến với, đến gặp; cùng tham gia
  • I'll join you in a few minutes
   độ vài phút nữa tôi sẽ đến với anh
  • would you join us in our picnic?
   anh có muốn tham gia cuộc đi chơi ngoài trời với chúng tôi không?
 • trở về, trở lại
  • to join the regiment
   trở lại trung đoàn (sau ngày nghỉ phép...)
  • to join the ship
   trở về tàu
nội động từ
 • nối lại với nhau, thắt chặt lại với nhau, kết hợp lại với nhau; liên hiệp với nhau, kết thân với nhau
 • gặp nhau, nối tiếp nhau
  • parallet lines never join
   hai đường song song không bao giờ gặp nhau
  • where the two rivers join
   ở nơi mà hai con sông gặp nhau
 • tham gia, tham dự, nhập vào, xen vào
  • to join in the conversation
   tham gia vào câu chuyện
 • (từ cổ,nghĩa cổ) giáp với nhau, tiếp giáp với nhau
  • the two gardens join
   hai khu vườn tiếp giáp với nhau
 • (quân sự) nhập ngũ ((cũng) join up)
IDIOMS
 • to join battle
  • bắt đầu giao chiến
 • to join hands
  • nắm chặt tay nhau, bắt chặt tay nhau
  • (nghĩa bóng) phối hợp chặt chẽ với nhau; câu kết chặt chẽ với nhau (để làm gì)
danh từ
 • chỗ nối, điểm nối, đường nối
Related search result for "join"
Comments and discussion on the word "join"