Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
khan
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • I t. 1 Thiếu hay không có lượng nước cần thiết. Đồng ruộng khan nước. Bừa khan. 2 (chm.). Không ngậm nước. Muối khan. 3 Thiếu cái được coi là cần thiết hay cái thường kèm theo. Uống rượu khan một mình. Đau bụng khan. Trời rét khan. Nói khan nói vã. 4 Thiếu hẳn so với yêu cầu của thị trường. Khan hàng. Khan tiền lẻ.
  • II t. Như khản. Nói nhiều cổ.
Related search result for "khan"
Comments and discussion on the word "khan"