Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
khan
/kɑ:n/
Jump to user comments
danh từ
  • Khan (danh hiệu của một số vua quan ở Trung-A, Ap-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan)
  • trạm nghỉ trên sa mạc (của các đoàn người ngựa)
Related words
Related search result for "khan"
Comments and discussion on the word "khan"