Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ligoter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trói chặt
  • Ligoter un voleur
   trói chặt một tên trộm
 • (nghĩa bóng) trói buộc
  • Sa timidité le ligoté
   sự nhút nhát của nó trói buộc nó
Related search result for "ligoter"
Comments and discussion on the word "ligoter"