Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
localize
/'loukəlaiz/ Cách viết khác : (localise) /'loukəlaiz/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • hạn định vào một nơi, hạn định vào một địa phương
  • địa phương hoá
  • xác định vị trí, định vị
  • (+ upon) tập trung (ý nghĩ, tư tưởng, sự chú ý...) vào
Related words
Related search result for "localize"
Comments and discussion on the word "localize"