Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
place
/pleis/
Jump to user comments
danh từ
 • nơi, chỗ, địa điểm, địa phương (thành phố, tỉnh, làng...)
  • in all places
   ở khắp nơi
  • a native of the place
   một người sinh trưởng ở địa phương ấy
 • nhà, nơi ở, nơi (dùng vào mục đích gì)
  • to have a nice little place in the country
   có một ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở nông thôn
  • can't you come to my place?
   anh có thể đến chơi đằng nhà tôi được không?
  • places of amusement
   những nơi vui chơi
 • chỗ, vị trí, địa vị; chỗ ngồi, chỗ đứng; chỗ thích đáng; chỗ thích hợp
  • everything in its place
   vật nào chỗ ấy
  • a sore place on the wrist
   chỗ đau ở cổ tay
  • to give place to someone
   tránh chỗ cho ai đi, nhường chỗ cho ai
  • to change places with somebody
   đổi chỗ cho ai
  • if I were in your place
   nếu tôi ở địa vị anh
  • this is no place for children
   đây không phải chỗ cho trẻ con
  • the remark is out of place
   lời nhận xét không đúng chỗ (không đúng lúc, không thích hợp)
 • chỗ làm
  • to get a place in...
   kiếm được một chỗ làm ở...
 • nhiệm vụ, cương vị
  • it is not my place to inquire into that
   tôi không có nhiệm vụ tì hiểu việc ấy
  • to keep aomebody in his place
   bắt ai phải giữ đúng cương vị, không để cho ai vượt quá cương vị
 • địa vị (xã hôi), cấp bậc, thứ bậc, hạng
  • to ottain a high place
   đạt địa vị cao sang
  • to get the first place in the race
   được xếp hạng nhất trong cuộc đua, về nhất trong cuộc đua
 • đoạn sách, đoạn bài nói
  • I've lost my place
   tôi không tìm được đoạn tôi đã đọc
 • quảng trường, chỗ rộng ((thường) có tên riêng ở trước); đoạn phố
 • (quân sự) vị trí
  • the place can be defended
   có thể bảo vệ được vị trí đó
 • (toán học) vị trí (của một con số trong một dãy số)
  • calculated to five places of decimals
   được tính đến năm số lẻ
 • thứ tự
  • in the first place
   thứ nhất, trước hết
  • in the second place
   thứ nhì, kế đó
  • in the last place
   cuối cùng
IDIOMS
 • in place of
  • thay vì, thay cho, thay thế vào
 • to look out of place
  • có vẻ lúng túng
 • not quite in place
  • không đúng chỗ, không thích hợp
   • the proposal is not quite in place
    đề nghị ấy không thích hợp
 • to take place
  • xảy ra, được cử hành được tổ chức
ngoại động từ
 • để, đặt
  • to place everything in good order
   để mọi thứ có thứ tự
  • the house is well placed
   ngôi nhà được đặt ở một vị trí rất tốt
  • to place confidence in a leader
   đặt tin tưởng ở một lãnh tụ
 • cứ làm, đưa vào làm, đặt vào (cương vị công tác)
  • to be placed in command of the regiment
   được cử làm chỉ huy trung đoàn ấy
 • đầu tư (vốn)
 • đưa cho, giao cho
  • to place an order for goods with a firm
   (đưa đơn) đặt mua hàng của một công ty
  • to place a book with a publisher
   giao cho một nhà xuất bản in và phát hành một cuốn sách
  • to place a matter in someone's hands
   giao một vấn đề cho ai giải quyết
  • to place a child under someone's care
   giao một đứa bé cho ai chăm nom hộ
 • xếp hạng
  • to be placed third
   được xếp hạng ba
 • bán
  • a commodity difficult to place
   một mặt hàng khó bán
 • nhớ (tên, nơi gặp gỡ...)
  • I know his face but I can't place him
   tôi biết mặt nó nhưng không nhớ tên nó tên gì và gặp ở đâu
 • đánh giá (ai, về tính tình, địa vị...)
  • he is a difficult man to place
   khó đánh giá được anh ấy
 • (thể dục,thể thao) ghi (bàn thắng bóng đá) bằng cú đặt bóng sút
Related search result for "place"
Comments and discussion on the word "place"