Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
lunaire
Jump to user comments
tính từ
 • xem lune
  • Le disque lunaire
   vừng trăng
  • Visage lunaire
   mặt tròn như vành trăng
  • Paysage lunaire
   cảnh như trên cung trăng
 • (văn học) mơ mộng viễn vông
  • Coeur lunaire
   lòng mơ mộng viễn vông
  • année lunaire
   năm âm lịch
Related search result for "lunaire"
Comments and discussion on the word "lunaire"