Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
même
Jump to user comments
tính từ
 • cùng.. như nhau; cùng một
  • Ils ont les mêmes fautes
   chúng nó có cùng những lỗi như nhau
  • Être du même avis
   cùng một ý kiến
  • En même temps
   cùng một lúc, đồng thời
 • chính
  • Cet homme est la sagesse même
   người ấy chính là sự khôn ngoan
 • cả đến
  • Les animaux mêmes
   cả đến những thú vật
  • de lui-même; d'elle-même
   tự nó
  • d'eux-mêmes, d'elles-mêmes
   tự chúng nó
  • rester soi-même
   giữ nguyên bản tính
phó từ
 • cả đến, ngay đến
  • Même les vieillards
   cả đến những người già
  • Les hommes, même très braves
   những người, dù là rất dũng cảm
 • chính, đúng, ngay
  • Je l'ai rencontré ici même
   tôi đã gặp nó chính tại đây
  • à même
   ngay (ở)
  • Boire à même la bouteille
   uống ngay ở chai
  • Coucher à même le sol
   nằm ngay ở trên mặt đất
  • à même de
   có thể, có khả năng
  • Pour être à même de l'aider
   để có thể giúp đỡ nó
  • de même
   cũng thế, cũng như thế
  • de même que
   cũng như
  • même quand; même si
   dẫu rằng, dù có
  • par cela même
   chính vì thế
  • quand même
   xem quand
  • tout de même
   (thân mật) (cũng) cứ, không sao
  • Entrez tout de même!
   anh cứ vào đi!
đại từ
 • cũng người ấy, cũng vật ấy
  • ça revient au même
   (thân mật) thì cũng thế thôi
  • c'est du pareil au même
   (thông tục) cũng thế thôi
  • faire quelqu'un au même
   (từ cũ, nghĩa cũ) lừa ai
Related search result for "même"
Comments and discussion on the word "même"