Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
marier
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm lễ kết hôn cho; cho kết hôn, lấy vợ cho, gả chồng cho
  • Marier sa fille
   gả chồng cho con gái
 • (nghĩa bóng) kết hợp, phối hợp; kết vào, buộc vào
  • Marier les couleurs
   phối hợp màu sắc
  • Marier la vigne au prunier
   buộc cây nho vào cây mận
Related search result for "marier"
Comments and discussion on the word "marier"