Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mawkishness
/'mɔ:kiʃnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính nhạt nhẽo; tính buồn nôn (mùi vị)
  • (nghĩa bóng) tính uỷ mị, tính sướt mướt
Related search result for "mawkishness"
Comments and discussion on the word "mawkishness"