Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
minion
/'minjən/
Jump to user comments
danh từ
 • khuốm khuỹ người được ưa chuộng
 • (mỉa mai) kẻ nô lệ, tôi đòi, kẻ bợ đỡ
 • (ngành in) chữ cỡ 7
IDIOMS
 • minion of fortume
  • người có phúc
 • minions of the law
  • cai ngục; cảnh sát
 • minions of the moon
  • cướp đường
Related search result for "minion"
Comments and discussion on the word "minion"