Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
main
/mein/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc chọi gà
danh từ
 • with might and main với tất cả sức mạnh, dốc hết sức
 • phần chính, phần cốt yếu, phần chủ yếu
 • ống dẫn chính (điện, nước, hơi đốt)
 • (thơ ca) biển cả
tính từ
 • chính, chủ yếu, quan trọng nhất
  • the main street of a town
   đường phố chính của thành phố
  • the main body of an arm
   bộ phận chính của đạo quân, quân chủ lực
Related search result for "main"
Comments and discussion on the word "main"