Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
nommé
Jump to user comments
tính từ
 • (có) tên là
  • Un homme nommé Xuân
   một người tên là Xuân
 • gọi tên, nêu tên
  • Bien nommé
   gọi đúng tên
  • Les personnes nommées plus haut
   những người nêu tên ở trên
 • được bổ nhiệm
  • Fonctionnaire nouvellement nommé
   viên chức mới bổ nhiệm
  • à point nommé
   xem point
danh từ giống đực
 • (luật học, pháp lý) người có tên là
  • Le nommé X
   người có tên là X
Related search result for "nommé"
Comments and discussion on the word "nommé"