Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
nom
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tên; tên họ
  • Un nom connu
   một tên quen
 • (ngôn ngữ học) danh từ
  • Nom commun
   danh từ chung
  • Nom propre
   danh từ riêng
 • danh nghĩa
  • Le nom de père
   danh nghĩa là cha
 • nhân vật có tên tuổi
  • Les plus grands noms de la littérature
   những nhân vật có tên tuổi nhất trong văn học
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tầng lớp quý tộc
  • Gens de nom
   những nhà quý tộc
  • appeler les choses par leur nom
   nói thẳng ra, nói trắng ra
  • au nom de
   nhân danh
  • de nom
   chỉ biết tên thôi (không biết người)
  • nom de Dieu!; nom de nom!; nom d'un chien !
   mẹ kiếp!
  • ou j'y perdrai mon nom
   không được thì chết cho rồi
  • petit nom
   (thân mật) tên tục, tên hèm
  • prêter son nom
   đứng tên thay, cho mượn tên
  • qui n'a pas de nom
   khốn nạn quá, khiếp quá
  • Un crime sans nom
   một tội ác khiếp quá
  • se faire un nom
   nổi tiếng, nổi danh
  • sous le nom de
   đội tên là
Related search result for "nom"
Comments and discussion on the word "nom"