Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
function
/'fʌɳkʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • chức năng
  • procreative function
   chức năng sinh sản
 • ((thường) số nhiều) nhiệm vụ, trách nhiệm
  • the functions of a judge
   nhiệm vụ của quan toà
 • buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng
 • (toán học) hàm, hàm số
 • (hoá học) chức
nội động từ+ Cách viết khác : (functionate) /'fʌɳkʃneit/
 • hoạt động, chạy (máy)
 • thực hiện chức năng
Related search result for "function"
Comments and discussion on the word "function"